Wbrew początkowym obawom związanym ze spowolnieniem gospodarczym, na skutek wysokiej inflacji i wzrostem stóp procentowych, rynek chmury obliczeniowej nie wykazuje oznak spowolnienia. Wręcz przeciwnie, według najnowszych analiz PMR, wydatki na chmurę w 2023 r. ponownie osiągnęły rekordowy poziom, rosnąc rok do roku nominalnie o 1 mld zł.

Tempo wdrażania chmury nie osłabło

Według najnowszego raportu PMR, całkowita wartość rynku chmury obliczeniowej w 2023 r. wyniosła 3,9 mld zł, co oznacza wzrost o 34% rok do roku. Potencjał dalszego wzrostu w kolejnych latach pozostaje wyraźny. Prognozy PMR na 2024 r. pokazują, że rynek chmury ma rosnąć do 4,8 mld zł w 2024 r., a w 2029 r. zbliżyć się do poziomu 13 mld zł.

Wartość i dynamika rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, 2021-2024 i 2029

Nie zmienia się również podejście dużych firm w Polsce, jeśli chodzi o planowane wydatki. Mniej niż jedna firma na 100 deklaruje, że wydatki na chmurę chce ograniczyć. Wykorzystywanie chmury obliczeniowej wiąże się z coraz większymi kosztami, które nie zawsze podyktowane są wyłącznie nowymi projektami i inwestycjami, ale również zmianą polityki cenowej dostawców chmury. Nie można również zapomnieć o innowacjach technologicznych. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w organizacjach ma stać się jednym z głównych priorytetów

Odsetek dużych firm w Polsce, które planują zwiększyć wydatki na chmurę obliczeniową w 2024 r. w porównaniu do 2023 r. (%), 2024

Odsetek dużych firm w Polsce, które planują zwiększyć wydatki na chmurę obliczeniową w 2024 r. w porównaniu do 2023 r. (%), 2024

Duże firmy
Planują zwiększyć wydatki 73%
Planują zmniejszyć wydatki 0%
Wydatki pozostaną bez zmian 27%

Kolejnym istotnym czynnikiem rysującym nowe perspektywy dla rynku chmury obliczeniowej jest także rozwój infrastruktury w Polsce, obejmujący centra danych oraz sieci, w tym dostęp mobilny (5G) i stacjonarny (FTTx). Możliwe stanie się zbieranie danych z urządzeń, przesyłanie ich do chmury oraz otrzymywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Rozbudowa infrastruktury stworzy podstawy dla szeregu nowych zastosowań, które nie były dostępne przy użyciu starszych technologii.

Inwestycje infrastrukturalne hiperskalerów

Inwestycje największych hiperskalerów w istniejące już regiony chmurowe, jak i te, które są planowane, odgrywają istotną rolę w kontekście rozwijającego się rynku data center, który dzięki temu jest w stanie się przeskalować na znacznie wyższy poziom, pod względem wykorzystywanych zasobów mocy zasilającej chmurowe serwery. Decyzje Google Cloud Platform i Microsoftu o ulokowaniu w Polsce regionów chmurowych w oparciu o centra danych zlokalizowane na terenie kraju i współpracę z lokalnymi partnerami, zarówno w zakresie usług kolokacyjnych, jak i projektów wdrożeniowych są tego najlepszym przykładem.

AWS zdecydował się na uruchomienie strefy, ale w przyszłości region w Polsce też nie jest wykluczony. Aktywność trzech największych światowych dostawców IaaS i ich inwestycje w Polsce, pokazują, jak istotny jest obecnie dla nich krajowy rynek i jak istotne jest z punktu widzenia przynajmniej części klientów zlokalizowanie fizycznej infrastruktury na terenie Polski.

Hiperskalerzy chcą też wyjść naprzeciw szczególnie branżom regulowanym, dla których minimalizowanie ryzyka o przetwarzaniu danych poza krajową lokalizacją, jest działaniem priorytetowym. Nie chodzi o to, że regulacje nie pozwalają przetwarzać danych poza Polską, ale nadal pozostawiają pole do interpretacji, co powoduje, że firmy i instytucje nie chcą ryzykować niepotrzebnych sporów z organami regulacyjnymi.

Prognozy PMR wskazują, że udział chmury publicznej w całkowitej wartości rynku data center w Polsce wzrośnie trzykrotnie w latach 2024-2030 i na koniec prognozowanego okresu osiągnie 50%.

Udział chmury publicznej (IaaS/PaaS/SaaS) w wartości rynku data center w Polsce, 2022, 2024 i 2030

Udział chmury publicznej (IaaS/PaaS/SaaS) w wartości rynku data center w Polsce, 2022, 2024 i 2030

  2022 2024p 2030p
Chmura publiczna 12% 17% 50%

Równolegle z rynkiem kształtowanym przez globalnych dostawców chmury publicznej, którzy coraz bardziej konkurują wartością dodaną wynikającą na przykład z udostępnianych funkcjonalności AI, rośnie rynek dostawców skoncentrowanych na zarządzaniu wieloma platformami i integracją usług chmury publicznej z centrami danych przedsiębiorstw. Potrzeby biznesu w tym obszarze będą rosły. Ważnym trendem jest wzrost znaczenia środowisk hybrydowych i typu multi-cloud, jak również usług doradczych, wdrożeniowych czy integracyjnych w obszarze cloud computingu. Jest to szansa dla dostawców usług i centrów danych działających lokalnie.

Chmura priorytetem UE

Trzeba przy tym pamiętać, że nawet pomimo już osiągniętego wysokiego poziomu penetracji, cloud computing w kolejnych latach nadal będzie jednym z głównych obszarów alokowania budżetów przez przedsiębiorstwa. Wskazuje na to m.in. nowa agenda Komisji Europejskiej ,,Droga ku cyfrowej dekadzie”.  Zgodnie z jej założeniami, do 2030 r. minimum 75% europejskich przedsiębiorstw powinno korzystać z rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Równocześnie w okresie prognozy należy spodziewać się, że na znaczeniu zyskiwać będą kolejne inicjatywy – związane np. z rozwojem suwerennej europejskiej chmury. To tylko potwierdza, że obecny kierunek rozwoju rynku w kolejnych latach zostanie utrzymany.

Uwagi metodologiczne

Materiał został przygotowany na podstawie raportów PMR: ,,Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029” oraz „Rynek centrów danych w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029”.

 

Na potrzeby raportów PMR przeprowadził badanie na próbie 500 dużych firm i MŚP w Polsce. Badanie zostało zrealizowane w I kw. 2024 roku z użyciem techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).