POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia Polish Data Center Association z siedzibą w Warszawie („Stowarzyszenie”), a także osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia i  kontaktujących się ze Stowarzyszeniem listownie lub e – mailowo oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa. Niniejsza polityka prywatności zawiera również informacje w jakim zakresie i w jakich celach będą przetwarzane dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Polish Data Center Association z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001037313, NIP: 5214020379, REGON: 525358092.

 

Dane kontaktowe Administratora:

 • Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 47A piętro IV, 00-695 Warszawa
 • Tel: +48 510 253 455
 • E – mail: info@pldca.pl
 1. Kategorie osób i rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

a. dane osobowe członków Stowarzyszenia:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania/adres korespondencyjny,
 • adres e – mail,
 • telefon kontaktowy,
 • wizerunek.

 

b. dane osobowe kandydatów na członków (w tym ich reprezentantów i przedstawicieli) Stowarzyszenia:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania/adres korespondencyjny,
 • adres e – mail,
 • telefon kontaktowy.

c. dane osobowe osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
 • adres e – mail.

 

d. dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie i adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania / adres korespondencyjny
 • adres – mail,
 • telefon kontaktowy.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.

a. Dane osobowe członków i kandydatów na członków (w tym ich reprezentantów i przedstawicieli) przetwarzane są w następujących celach:

 • przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210 t.j.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie Stowarzyszenia, przyjęcia członków w poczet Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu;
 • informacyjnych – dane członków publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.pldca.pl) w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania działalności Stowarzyszenia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeni ;
 • w celu przetwarzania Pani/Pana danych w celach podatkowych i rachunkowych według obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu;
 • publikacji wizerunku – celem promowania wizerunku członków i działalności Stowarzyszenia, poprzez upublicznienie zdjęć członków na stronie internetowej Stowarzyszenia www.pldca.pl – na podstawie zgody wyrażonej przez członków Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku.

b. Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia przetwarzane są w następujących celach:

 • rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniach Stowarzyszenia;
 • rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (jeśli dotyczy)); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania od Stowarzyszenia informacji o wydarzeniach.

c. Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia i kontaktujących się ze Stowarzyszeniem przetwarzane są w następujących celach:

 

 • w celu obsługi zgłoszeń, obsługi reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • w celu nawiązania wzajemnego kontaktu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, RODO)
 • w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu zarządzania stroną internetową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

 1. Dodatkowo, powyższe dane osobowe, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) są przetwarzane w następujących celach:
 • egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Administratora,
 • przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych i dowodowych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej;
 • tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO.
 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia. Dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom podmiotów w obszarze Unii Europejskiej:

 • osobom współpracującym ze Stowarzyszeniem na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierając bieżącą działalność,
 • podmiotom, które zapewniają obsługę rachunkową (finansowo – księgową),
 • podmiotom, które zapewniają obsługę informatyczną,
 • podmiotom, które zapewniają obsługę prawną.

 

Stowarzyszenie nie udostępnia danych osobowych podmiotom spoza terytorium Unii Europejskiej.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada następujące prawa:

          a. Dostępu do danych – prawo do uzyskania od Stowarzyszenia potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do nich i do szeregu informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 RODO;

          b. Sprostowania danych – możliwość żądania niezwłocznego sprostowania danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

          c. Usunięcia danych /  Prawo do bycia zapomnianym – prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w art. 17 ust. 1 RODO;

          d. Ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w art. 18 ust. 1 RODO;

          e. Przenoszenia danych – możliwość otrzymania dotyczących jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w przypadkach wymienionych w art. 20 ust. 1 RODO;

          f. Wniesienia sprzeciwu– prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na postawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia lub innego administratora danych chyba, że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrany roszczeń;

          g. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

          h. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dotyczą dane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO;

W celu wykonania swoich praw, proszę kierować swoje żądania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@pldca.pl lub w formie pisemnej wysłanej na adres pocztowy: ul. Kazimierzowska 43/49, 02-572 Warszawa.

Stowarzyszenie ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał.

Osoba, której dane dotyczą ma do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe członków Stowarzyszenia przechowywane są do czasu ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody.

Dane osobowe kandydatów na członków (w tym ich reprezentantów i przedstawicieli)  Stowarzyszenia przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w Stowarzyszeniu ustalone w Statucie i wydania w tym zakresie stosownego rozstrzygnięcia.

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi i rozliczenia wydarzenia.

Po upływie ww. okresów, Stowarzyszenie dokonuje zniszczenia danych osobowych, z wyjątkiem, gdy przechowywanie ww. danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Stowarzyszenie  może przechowywać dane również na potrzeby:

 • dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • zapobieganie oszustwom i przestępczości,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

 

 1. Brak profilowania.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

PLIKI COOKIES

Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu internetowego było przyjazne dla użytkowników. Strona internetowa korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji, oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Pliki cookies przechowują w pamięci urządzenia użytkownika informacje o jego aktywności w serwisie internetowym.

Czym są pliki cookies?

 1. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, przeglądając strony internetowe oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności użytkownika na stronach internetowych.
 2. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę serwisu internetowego, który je zapisał, maksymalny czas przechowywania ich w pamięci urządzenia oraz unikalny numer identyfikacyjny.
 3. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji ani ustalania tożsamości użytkowników.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane przede wszystkim, aby użytkownik mógł korzystać z tej strony internetowej w pełnej okazałości. „Ciasteczka” są również wykorzystywane przez Administratora w celach analitycznych i marketingowych, aby strona internetowa była jeszcze bardziej przydatna i funkcjonalna.

 

Do czego się wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są przez serwisy internetowe do automatycznego rozpoznawania użytkownika przez serwer, co umożliwia dostosowanie zawartości wyświetlanych stron internetowych do jego preferencji i potrzeb oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Mogą być one odczytywane przeze nas („cookies” własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies” zewnętrzne).

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • rozpoznanie użytkownika, który już wcześniej odwiedzał serwis internetowy;
 • dostosowanie zawartości oraz treści stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacja użyteczności serwisu internetowego;
 • zapamiętanie ustawień i opcji wybranych przez użytkownika oraz historii odwiedzonych stron w serwisie internetowym w celu rekomendacji treści;
 • realizacja procesów koniecznych do prawidłowego działania wszystkich funkcji serwisu internetowego;
 • zapewnienie niezawodności serwisu internetowego, bezpieczeństwa przetwarzanych danych;
 • poprawna konfiguracja wybranych funkcji serwisu internetowego, w szczególności tych, które są odpowiedzialne za weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • zbieranie anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
 • wymiana informacji z zewnętrznymi serwisami internetowymi świadczącymi usługi wzbogacające stron internetowych.

Zarządzanie, usuwanie i blokowanie plików cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Wtedy użytkownik może wyrazić zgodę i dokonać wyboru na jakie poliki cookies zezwala.

Kiedy użytkownik odwiedzi kolejny raz stronę internetową, to witryna rozpozna jego urządzenie, z którego już wcześniej odwiedzał stronę, dlatego może odczytać parametry zapisanych już plików cookies, w ten sposób „ciasteczka” ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron internetowych oraz w innych celach wskazanych dalej w niniejszej polityce.

Jednak użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień przeglądarki w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź być informowanym o ich każdorazowym zapisaniu w pamięci urządzenia. Użytkownik może również w każdej chwili całkowicie usunąć dotychczasowe pliki cookies. Informacje o sposobach i możliwościach zmiany domyślnych ustawień plików cookies oraz funkcji ich usuwania dostępne są w plikach pomocy przeglądarki internetowej i na stronach internetowych jej wydawcy. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć m.in. pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl  lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.